Värderingsarbete

Vilka är dina och din organisations viktigaste värderingar?

Våra värderingar ligger till grund för hur vi förhåller oss - till oss själva, till vår omgivning och till vårt arbete. På företag pratar man med självklarhet om att man har sina värderingar och förväntar sig att dessa ska följas. Men hur väl kända är de? Förstår alla i företaget orden på samma sätt? Hur lever ni era värderingar - fungerar de hela vägen från högsta ledningen och ner till sista medarbetaren?

Värderingarna ska leva under lång tid. Då krävs att de är förstådda, accepterade, förankrade och implementerade. Det är ett arbete som kräver tid och engagemang och det börjar med varje enskild individ - ledare och medarbetare - för att sedan föras ut i grupper och i organisationen i stort. Ett spännande och viktigt arbete som när det utförs på rätt sätt garanterat ger ett bestående värde!